Final Admission II/III 2020-21

 

नोटीस :

 

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील  B.Sc.III च्या विद्यार्थ्यांना कळविणेत येते कि, त्यांनी आपला या वर्षातील प्रवेश महाविद्यालयात  येऊन निश्चित करणेचा आहे. त्यासाठी खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांनी खाली दिलेल्या पद्धतीने Online Form ची Print सर्व कागदपत्रांसोबत महाविद्यालयामध्ये दिलेल्या तारखांना जमा करावी. 

 

१. महाविद्यालयाच्या website वर Student Login ला Click करावे. 
२. विद्यार्थ्यांना मागील वर्षी जो Login ID आणि Password मिळाला आहे , तो इथे Enter करावा. 
३. त्यानंतर Screen वरील Left Side च्या Menu मध्ये Online Registration चे Option आहे.त्यावर Click करावे. 
४. Personal Details, Address Details आणि Photo ला Save & Next Button ला Click करावे. 
५. यानंतर Last Exam चे DetailsSubject Group भरावे. 
६. यानंतर Form ची Print घ्यावी व खाली दिलेल्या सूचनांनुसार, दिलेल्या तारखेला महाविद्यालयांत येऊन Form जमा करावा. 

 

महाविद्यालयाच्या बाहेरील विद्यार्थी जे विवेकानंद महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छित आहेत व ज्यांचे नाव मेरिट लिस्ट मध्ये लागले आहे. त्यांनी नवीन रेजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे आहे.Registration Link :- Click Here

 

Hostel Notice : Click Here

 

FEE Structure : Click Here

 

 

 Class    
 B.Sc. III(P/M/S/Che/Opt. CS/E/Z/B/Micro/Opt Biotech)  Click Here  New Notice ( 14/9/2020) :  Click Here
 B.A.III  Click Here New Notice (19/9/2020): Click Here
 B.Sc. II  Click Here  
 B.A. II ( प्रवेश यादीप्रमाणे विषय भरणे )  Click Here